Nyári ruha kiárusítás!-50%

REKLAMÁCIÓ

1. Elállási jog

1.1. A jelen pont szerinti elállásra vonatkozó rendelkezések kizárólag a szakmája, foglalkozása

vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes/magánszemélyre vonatkoznak, aki terméket vesz,

rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

Eladóval szerződő, Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó esetén, amennyiben ezt a törvényi rendelkezések eltérése megkívánja,

a Polgári Törvénykönyv megfelelő szakaszai lépnek jelen Általános Szerződési Feltételek kikötései helyébe.
Abban az esetben tehát, ha a vevő cégre kér számlát, akkor a vevő nem minősül fogyasztónak,

mert egy cég nem lehet természetes személy (még akkor sem, ha egyéni ügyvédi vagy egyéni vállalkozói minőségben bonyolítja le a vásárlást).

A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet alapján tehát nem illeti meg az elállási jog.

1.2. A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1.2.1. a terméknek,

1.2.2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban

történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

1.2.3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy

darabnak,

1.2.4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első

szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik

személy általi átvételének napjától;

1.2.5. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének

napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

1.3. A 14 napos elállási jog gyakorlásához nem szükséges az, hogy a termék hibás, vagy

hiányos legyen. A vásárló döntése szerint visszaküldheti, amit indokolni nem köteles. Így

amennyiben a szín, vagy a méret nem megfelelő, úgy 14 napon belül az alábbi módon

visszaküldheti a terméket. Az ellállási jogát gyakorolhatja a weboldalon megtalálható

„Reklamációs/csere nyomtatvány” megfelelő kitöltésével is. A terméknek

sértetlennek kell lennie.

1.4. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván elállási jogával, köteles az elállási szándékát tartalmazó

egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél

útján) az Eladó részére.

1.5. Írásban történő elállás esetén határidőben történő elállásnak kell tekinteni, ha a Fogyasztó

az erre irányuló egyértelmű nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon)

elküldi postán (ajánlott levélben) vagy faxon az Eladónak. Az elállás érvényességével

kapcsolatosan az Eladó az alábbiakat veszi figyelembe:

1.1.1. postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát,

1.1.2. e-mail vagy faxon keresztül történő elállás esetén az e-mail illetve a fax küldésének

idejét.

1.6. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási nyilatkozatát a fentiekben

meghatározottak szerint tette meg. A határidő akkor tekinthető megtartottnak, ha Fogyasztó a

14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a

terméket.

1.7. Az Eladó e-mailben igazolja vissza a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

1.8. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket (eredeti csomagolásban/állapotban, papírcímkékkel, kitöltött nyomtatvánnyal együtt),

indokolatlan késedelem nélkül,

de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a következő címre:

Butikmoda

Gazdasor út 50

3877 Tornyosnémeti

1.9. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Fogyasztó külön, írásban

megküldött kérésére az Eladó gondoskodik a termék visszaküldésének megszervezéséről,

azonban annak költsége szintén a Fogyasztót terheli. A termék visszaküldésének költségének

kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót más költség nem terheli. Ön kizárólag akkor vonható

felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,

tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó

használat miatt következett be.

1.10. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó

elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a termék

árát.

1.11. Az Eladó jogosult a visszatérísét mindaddig visszatartani,

amíg vissza nem kapta a terméket (eredeti csomagolással, papírcímkékkel és a kitöltött reklamációs/pénzvisszatérítési nyomtatvánnyal együtt),

vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

1.12. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési

módot alkalmaz az Eladó.

Amennyiben a Fogyasztó más fizetési módot választ, az többletköltséggel jár, ami 3.000Ft-nak

felel meg.

1.13. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett

értékcsökkenésért, amennyiben az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához

szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

1.14. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését

megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni

az Eladó ésszerű költségeit.

1.15. Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve

ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó

kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és Fogyasztó gyakorolja felmondási jogát

– megtérítését.

1.16. Termékhibának nem tekinthetőek azon (el)változások, melyek a nem megfelelő használat/viselés/kezelés során keletkeztek,

sem az anyag természetes elváltozása, amelyből a terméket készítették,

sem azok a hibák, melyek a vevő, vagy harmadik személy nem megfelelő beavatkozása során keletkeztek.

Illetve ezen hibák nem lehetnek a reklamáció alapjai. 

1.17 Fenntatjuk a jogot, hogy a termék színe eltérhet a képen láthatótól (a szín függhet a képernyője beállításától is).

A kiegészítők, mint például a cipzárak, gombok, függők stb. eltérhetnek ami a terméket, színt és árnyalatot illeti.

2. Szavatosság

2.1. Kellékszavatosság

2.1.1. Az Eladó hibás teljesítése esetén a Fogyasztó vele szemben kellékszavatossági

igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A termékszavatossági

igényét a Fogyasztó a honlapon található „reklamációs nyomtatvány” kitöltésével teheti

meg.

2.1.2. A Fogyasztó az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást, illetve igényelheti az ellenszolgáltatás (díj) arányos leszállítását.

2.1.3. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem

később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor

felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn

túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

2.1.4. A Fogyasztó az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

2.1.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a

terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap

eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert

hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2.2. Termékszavatosság

2.2.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – az.2.1. pontban

meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2.2.2. Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását kérheti.

2.2.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos

minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban

szereplő tulajdonságokkal.

2.2.4. Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba

hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát

elveszti.

2.2.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény

érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

2.2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége

alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

2.2.6.1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta

forgalomba, vagy

2.2.6.2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal

időpontjában nem volt felismerhető vagy

2.2.6.3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

2.2.7. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági

igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított

részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

2.3. Jótállás

2.3.1. Hibás teljesítés esetén az Eladó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletnek megfelelően jótállásra

köteles. Eladó a termékekre 2 év jótállást ad.

2.3.2. Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

2.3.3. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási

igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan

nem érvényesíthet.

Feliratkozás hírlevelünkre - vásároljon kedvezményesen

Ne keresse a kedvezményeket és az újdonságokat,
mi mindent elküldünk Önnek

Cseregarancia.

Cseregarancia

Amennyiben a termék méretileg nem megfelelő, 14 napon belül lehetséges a visszaküldés vagy a csere.

GYORS KISZÁLLÍTÁS

Gyors kiszállítás

Szállítási idő 1-2 nap.
Ingyenes kiszállítás 16.000 Ft-tól.

Kapcsolat

+36 30 752 8523

HÉ - PÉ: 9:00 - 15:00-ig
e-mail: info@butikmoda.hu

Minden jog fenntartva © 2019 Butikmoda.hu Adatbiztonság